Serveis administratius

14 de juny 2016

Un servei o unitat hauria de tenir la informació següent:
  • Avaluacions de riscos inicials, revisions.
  • Planificacions.
  • Autoavaluacions d’integració (autoavaluació en l’apartat “multimèdia prevenció” d’aquesta web).

Registre de coneixement del manual d’autoprotecció, telèfon d’emergència de la Universitat i la manera de donar l’alarma per a l’evacuació de l’edifici on es trobe. Vegeu-ne formats en l’apartat “pla d’emergència” d’aquesta web.

Relació dels equips de treball (dels que tingen qualsevol complexitat). Instruccions del equips a disposició del personal (vegeu el procediment en aquesta pàgina web).

Si fora el cas cal tindre un registre de lectura i informació del manual de seguretat en el treball en oficines (vegeu l’apartat de les instruccions en aquesta web).

Si fora el cas, s’ha de tindre el registre d’accidents i incidents amb els seus formularis de recerca emplenats (a més dels informes addicionals que es puguen requerir), vegeu procediment en aquesta pàgina web.

Programa de l’activitat preventiva actualitzat, s’adjunta exemple:

ejemplo-de-Programa-de-Actividades-preventivas-Oficina

Els serveis que requereixen, per a la seua activitat riscosa, equips de protecció individual (EPI), necessiten una relació d’equips i els formularis de lliurament (vegeu procediment en aquesta pàgina web).

Aquells serveis que tingen externalització d’activitats o personal d’altres empreses d’empreses treballant en el servei: per a cada centre de treball (campus i seu) s’haurà de disposar de (vegeu el procediment de coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció en la secció procediments d’esta web):

-Contracte o acord inicial.

– Documents d’intercanvi: a) Còpia “amb rebut” o similar de la informació de riscos facilitada. (b) informació dels riscos rebuda: riscos per als nostres treballadors, certificat de realització de l’avaluació de riscos sobre els nostres locals, certificats d’informació i formació dels treballadors (en la seua pròpia activitat i en els riscos comunicats per la Universitat). (c) Les actes de les reunions realitzades on s’aborden temes de prevenció. d) Si és el cas, fitxes, comunicacions o instruccions realitzades que inclouen elements de P.R.L e) També les comunicacions o peticions rebudes de l’empresa externa i les respostes donades.

Si és el cas, procediments o instruccions internes de la Unitat en matèria de prevenció i les proves de la seua realització.

Destacats