Plan Emergencia

4 de desembre 2014

El pla d’emergència que es descriu en este capítol, amb diversos documents, correspon al desenvolupament efectuat d’acord a l’article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Textualment indica:

Article 20. Mesures d’emergència

L’empresari, tenint en compte les dimensions i l’activitat de l’empresa, com també la possible presencia de persones que en siguin alienes, ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors; amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si convé, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, segons les circumstàncies indicades més amunt.

Per a l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari ha d’organitzar les relacions que calgui amb serveis externs a l’empresa, particularment en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que en quedin garantides la rapidesa i l’eficàcia.

 

L’aplicació del plà d’ emergència  desenvolupats, constitueix el Capitol 6 (procediment operatiu) del manual d’ Autoprotecció segons el R.D. 393/ 2007.

Entrades.

 

Destacats