Història i situació del pla

14 de març 2019

A) La Universitat va realitzar la primera avaluació de riscs completa el 1998.
B) L’any 2000, coincidint amb l’aposta ferma per la qualitat en la docència e investigació, la Universitat va decidir adoptar la norma experimental 81900 Ex, per a implantar un sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals basada en els principis de qualitat total, integrat en el sistema de gestió, i compatible amb els de qualitat i medi ambient.
C) Amb esta finalitat, l’any 2000 s’aprovà:

  • El 19-09-2000, per la aleshores Comissió Gestora de la Universitat el document “ Sistema de gestió preventiva de riscos laborals i millora de les condicions de treball del personal de la UMH” i el seu projecte de implantació PMCT (Pla de Millora de les Condicions de Treball).
  • El 20 de febrer de 2002, el Comitè de Seguretat i Salut, va aprovar el Manual de Prevenció per a les Unitats, que contenia les metes a aconseguir, les competències en matèria de prevenció i els models de documents (en aquells moments suggerits) com el manual de referència per a la implantació del sistema de gestió.
  • Posteriorment, aquest manual va ser presentat per la Gerència de la Universitat als Òrgans de Govern dels Centres, Departaments i Instituts d’Investigació.

D) La Universitat tenia ja un pla de prevenció abans de la modificació 54/2003 de la llei de prevenció de riscos laborals, que assenyalava la integració de l’activitat preventiva en qualsevol activitat, i la necessitat d’establir un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
E) En l’apartat d’aquest Pla, de la nostra WEB, s’ inclou el document inicial, la situació actual del Projecte PMCT (pla de millora de condicions de Treball, l’Adhesió de la Universitat a la Política Preventiva acordada per la CRUE, i un apartat complet dedicat a la documentació del Sistema de Gestió. En altres apartats de esta web, com el d’Instruccions el de Procediments, es reflecteixen els desenvolupats a l’empara d’aquest pla, de la mateixa manera que el Pla d’Emergència, Formació… etc

F) El 26 de septembre de 2018, es va aprovar definitivament pel Conseil de Govern de la UMH el Pla de Prevenció de la UMH, document que ja havia sigut aprovat en desembre de 2013 pel Comité de Seguretat y Salut i que tras la seua su adaptació en aspectes formals va tornar  a aprovar-se pel CSS al maig de 2018. S’adjunta enllaç al document:

pdf.gif Pla de Prevenció de PRL

Destacats