Presentació i funcions.

28 de juny 2022

El servei mèdic de vigilància de la salut, va nàixer com a especialitat integrada en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat, emparat per la Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals, i regulat pel Reglament dels Servicis de Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener) amb la finalitat de garantir la salut laboral dels treballadors.
El concepte de salut en el treball implica la consecució del màxim nivell físic, psíquic i social a l’entorn laboral. No es tracta sols d’evitar malalties professionals i accidents de treball, sinó també d’optimitzar i millorar les condicions de qualsevol activitat productiva.
Dins d’aquesta línia s’emmarca la Vigilància de la Salut, que és una faceta de la Prevenció de Riscos Laborals que té com a finalitat primordial detectar alteracions de la salut relacionades amb el treball i controlar els riscos que d’ells es deriven. Per a aconseguir estos objectius s’han d’analitzar les condicions que es desenvolupen les distintes activitats, i tindre un bon registre de l’estat de salut dels treballadors, fonamentalment amb els reconeixements mèdics i protocols de salut específics. Aquesta activitat mèdica és realitzada per especialistes en Medicina del Treball.
De forma complementària, en el Campus d’Elx, també inclou Servei de Medicina Assistencial, i s’atenen les urgències que es pogueren produir durant la presència de qualsevol persona en el Campus.

Destacats